தெரிந்து செயல் வகை

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்.   (௪௱௬௰௧ - 461)
 

ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு முன்பாக, அதனால் முதலில் அழியக்கூடியதும், பின்னர் ஆகிவரக்கூடியதும், கிடைக்கும் மிச்சமும் கருதிய பின்னரே செய்ய வேண்டும் (௪௱௬௰௧)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்.   (௪௱௬௰௨ - 462)
 

தொழில் தெரிந்த நண்பர்களுடன் கலந்து எதையும் ஆராய்ந்து செய்பவருக்கு, முடிவதற்கு அரிய பொருள் என்று சொல்லக் கூடியது யாதொன்றுமே இல்லை (௪௱௬௰௨)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
ஊக்கார் அறிவுடை யார்.   (௪௱௬௰௩ - 463)
 

வரப்போவதாகக் கருதும் ஆக்கத்தை எண்ணி, செய்துள்ள முதலீட்டையும் இழக்கின்ற முயற்சியினை அறிவுடையவர்கள் ஒரு போதும் மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் (௪௱௬௰௩)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்.   (௪௱௬௰௪ - 464)
 

தமக்கு இகழ்ச்சி தருவதான ஒரு குறைபாட்டுக்கு அஞ்சுகிறவர்கள், ஊதியம் வரும் என்று தெளிவில்லாத செயலை ஒரு போதும் தொடங்க மாட்டார்கள் (௪௱௬௰௪)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு.   (௪௱௬௰௫ - 465)
 

ஒரு செயலைப் பற்றி எல்லாவகையிலும் முற்றவும் ஆராயாமல் செய்யத் தொடங்குதல், பகைவரை நல்ல பயிருள்ள பாத்தியுள் நிலைபெறுத்துவது போன்ற செயலாகும் (௪௱௬௰௫)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க
செய்யாமை யானுங் கெடும்   (௪௱௬௰௬ - 466)
 

செய்யத் தகுந்தது அல்லாது ஒரு செயலைச் செய்தாலும் பொருள் கெடும்; செய்யத் தகுந்த செயலைச் செய்யாமையாலும் பொருள் கெடும் (௪௱௬௰௬)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.   (௪௱௬௰௭ - 467)
 

நன்றாக எண்ணிய பின்னரே ஒரு செயலைச் செய்யத் துணிய வேண்டும்; ‘துணிந்த பின்னர் எண்ணுவோம்’ என்று எதையும் நினைப்பது குற்றமாகும் (௪௱௬௰௭)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
போற்றினும் பொத்துப் படும்.   (௪௱௬௰௮ - 468)
 

செய்வதற்கு உரிய வழிகளிலே முயன்று செய்யப்படாத தொழிலானது, பலர் துணை நின்று பின்னர்க் காத்தாலும் கெட்டுப் போய்விடும் (௪௱௬௰௮)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு அவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை.   (௪௱௬௰௯ - 469)
 

அவரவரது இயல்புகளைத் தெரிந்து கொண்டு, அவரவர்க்குத் தகுந்தபடி செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் கூடக் குற்றம் உண்டாகிவிடும் (௪௱௬௰௯)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மோடு
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு.   (௪௱௭௰ - 470)
 

உயர்ந்தோர் இகழ்ச்சியாக நினையாத செயல்களையே ஆராய்ந்து செய்யவேண்டும்; உயர்ந்தோர் தம் தகுதியோடு பொருந்தாதவற்றை ஏற்கவே மாட்டார்கள் (௪௱௭௰)
புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

இராகம்: கரகரப்பிரியா  |  தாளம்: ஆதி
பல்லவி:
தெரிந்து செயல் வகையைத் தேர்ந்திடல் வேண்டும்
தெளிவு பெற்றே எதையும்
செய்திடல் வேண்டும்

அநுபல்லவி:
புரிந்து மக்களாட்சியைப் போற்றிடும் தலைமை
புதுப் புது வகையெல்லாம் சூழ்ந்திடும் நிலைமை

சரணம்:
ஆவதைவிடப் பொருள் அழிவதில் குறையவும்
அதனால் வழி பயக்கும் ஊதியம் நிறையவும்
காவலும் ஏவலும் காணவே மிகுத்தும்
கைமுதல் இழக்காத கருத்தினைப் புகுத்தும்

பரிந்திடும் தன்முயற்சிப் பண்பு கெடாமல்
பகை முளைப் பாத்தியில் வளர விடாமல்
தெரிந்த வினத்தோடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும் பொருள் யாதொன்றுமில்லை யெனுமாம் குறள்
பிரபலமான அதிகாரம்

பிரபலமான குறள்

குறளில் பல முறை தோன்றிய சொல்
குறள்களில் பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

பல முறை தோன்றிய குறளின் தொடக்க சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் தொடக்க சொல்
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

பல முறை தோன்றிய குறளின் இறுதி சொல்
பல முறை பயன்படுத்தப்பட்ட குறளின் இறுதி சொல்
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22