திருக்குறள் - புதிய உரை

Name: திருக்குறள் - புதிய உரை (1986)
ಭಾಷಾ: ტამილური
Author: புலியூர்க் கேசிகன்
Publisher: பூம்புகார் பதிப்பகம்