සිරිගීය

Name: සිරිගීය (1964)
भाषा: सिंहाली
Author: චාල්ස් ද සිල්වා
Publisher: ශ්‍රී ලම්කා සාහිත්ය මණ්ඩලය